top of page

Stichting en Fonds

MISSIE
anbi
DOELSTELLING
AANPAK
jaarverslag

ANBI:

De stichting heeft een ANBI status. Klik hier   (link http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/pieus-fonds-de-jonge-van-ellemeet-briels)

 

Missie:

De stichting heeft ten doel de behartiging van de materiële belangen van hen, van wie aantoonbaar is dat zij afstammelingen zijn van Vrouwe Magdalena de Jonge van Ellemeet geboren Briels, en van hen, die noodlijdend woonachtig in Brielle zijn of met een binding aan Brielle.

Doelstelling:

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door het verschaffen van onderstand in de ruimste zin van het woord aan: 1) behoeftige afstammelingen van de stichtster die niet in een behoorlijk onderhoud overeenkomstig hun stand kunnen voorzien; 2)behoeftige personen woonachtig in Brielle of met een binding aan Brielle, die niet in een behoorlijk onderhoud kunnen voorzien. Onderstand aan behoeftige personen in Brielle wordt rechtstreeks verleend aan het Fonds Vrouwe Briell'van Ellemeet te Brielle.

Actueel beleidsplan:

Beleidsplan
 
Doel van de Stichting
 
Het doel van het de Stichting is het geven van onderstand (een financiële ondersteuning) aan afstammelingen van de Stichtster, die niet in een behoorlijk onderhoud kunnen voorzien, alsmede aan de armen van Den Briel. (Zie hiervoor de Statuten). 
 
Onderstand
 
Ondanks allerlei vangnetten van de overheid zijn er afstammelingen in binnen- en buitenland, die een bijdrage zouden kunnen gebruiken om het leven iets te veraangenamen. Te denken valt aan behoeftigheid door ziekte, het overlijden van een partner, handicap, echtscheiding, bijstandsniveau zonder uitzicht op verbetering etc. Aanvragen voor onderstand worden schriftelijk beargumenteerd gericht aan het Bestuur en worden door het Bestuurslid Onderstand met grote zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in behandeling genomen. Het Bestuur beslist over de aanvragen. Namen van aanvragers worden verder nooit bekend gemaakt, ook niet aan de Commissie van Toezicht.
 
Afstammelingen
 
Het aantal nazaten van Magdalena de Jonge van Ellemeet-Briels (overleden in 1685) is groot en het precieze aantal afstammelingen is onbekend. Dit heeft als bezwaar dat mensen die behoefte zouden hebben aan onderstand en daar recht op hebben (omdat ze van Magdalena afstammen), hiervan niet op de hoogte zijn. 
 
Planning bestuur (Bijlage) 


Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om tegen minimale kosten meer aandacht te genereren voor de Stichting onder de afstammelingen. Het bestuur wil daarbij ook de historie van het eeuwen oude Fonds (Stichting) beter ontsluiten voor belangstellenden. Hiertoe zal het bestuur een 4-tal commissies benoemen.  In de planperiode wordt ook weer de vijfjaarlijkse grote vergadering van afstammelingen georganiseerd, voor 1 september 2028, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Het bestuur informeert de Commissie van Toezicht jaarlijks over de ontwikkelingen van het Fonds. Om kosten te besparen wordt gebruik gemaakt van vrijwillige inzet van bestuursleden en deskundigheid van betrokken afstammelingen. Om bekendheid te genereren wordt steeds meer gebruik gemaakt van het medium Internet.
 
Het bestuur wil voldoen aan deze eisen en de stichting blijven laten aanmerken als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 

Download het beleidsplan

Jaarverslag:

Download het jaarverslag        

 

Fnanciëel jaarverslag:

 

Download het financieel jaarverslag

financieel
bottom of page